صدای بهمن – اولین پادکاست روح ســوار ۱۳۸۶

چهار روز در رکاب پدرخوانده (بخش اول) ـ
12 , April , 2007
سوسن شریعتی دربارۀ پدرش می گوید – ۱۳۸۶
12 , February , 2008