08 , December , 2015

قانون‌گراییِ استبدادزده – موردِ صبا آذرپیک و اِروه فالچیانی

۱- کارمند سوییسی چند روز پیش میان جمعی از دوستان ایرانی در مورد حکم پنج سال زندان برای کارمند یکی از بانک‌های اروپایی بحثی صورت گرفت. این کارمند تخلف‌ها، پول‌شویی‌ها و فرارهای مالیاتی بیش از صدهزار مشتری ثروتمند را در بانک HSBC  افشا کرده بود. اما به‌تازگی از سوی دادگاهی در کشور […]
08 , December , 2015

قانون‌گراییِ استبدادزده – موردِ صبا آذرپیک و اِروه فالچیانی

۱- کارمند سوییسی چند روز پیش میان جمعی از دوستان ایرانی در مورد حکم پنج سال زندان برای کارمند یکی از بانک‌های اروپایی بحثی صورت گرفت. این کارمند تخلف‌ها، پول‌شویی‌ها و فرارهای مالیاتی بیش از صدهزار مشتری ثروتمند را در بانک HSBC  افشا کرده بود. اما به‌تازگی از سوی دادگاهی در کشور […]