31 , July , 2011

دربارهٔ فرهنگ کافه نشینیِ فرانسوی و تفاوتش با ایران

ما به کافه می‌رویم که دیده نشویم. به کنج خلوتی می‌رویم. این به خودیِ خود نه خوب است و نه بد. اما ریشه‌ای چندهزار ساله در فرهنگ ایرانی دارد. درحالیکه در فرهنگ کافه‌نشینیِ فرانسوی مردم کافه می‌روند که ببینند و دیده شوند.
31 , July , 2011

دربارهٔ فرهنگ کافه نشینیِ فرانسوی و تفاوتش با ایران

ما به کافه می‌رویم که دیده نشویم. به کنج خلوتی می‌رویم. این به خودیِ خود نه خوب است و نه بد. اما ریشه‌ای چندهزار ساله در فرهنگ ایرانی دارد. درحالیکه در فرهنگ کافه‌نشینیِ فرانسوی مردم کافه می‌روند که ببینند و دیده شوند.