20 , July , 2015

دلواپسانِ درباری / موشکافی موضعگیری دلواپسان در برابر توافق هسته‌ای – ۲

درباریان دلواپس ایرانی در تاریخ ایران، ما چند شکست سنگین داشته‌ایم که به نابودی دست‌آوردهای چند قرن انجامیده‌اند. و از قضا همه‌ی این شکست‌ها دستپخت هیاهوی درباریان و نخوت شاهان و شاه‌زاده‌گانِ ازخودراضی و نازپرورده بوده‌اند. شاید بتوانیم ادعا کنیم که مهمترین دلیل شکست سپاه ساسانی از سپاه مسلمانان، نابودی […]
20 , July , 2015

دلواپسانِ درباری / موشکافی موضعگیری دلواپسان در برابر توافق هسته‌ای – ۲

درباریان دلواپس ایرانی در تاریخ ایران، ما چند شکست سنگین داشته‌ایم که به نابودی دست‌آوردهای چند قرن انجامیده‌اند. و از قضا همه‌ی این شکست‌ها دستپخت هیاهوی درباریان و نخوت شاهان و شاه‌زاده‌گانِ ازخودراضی و نازپرورده بوده‌اند. شاید بتوانیم ادعا کنیم که مهمترین دلیل شکست سپاه ساسانی از سپاه مسلمانان، نابودی […]