21 , July , 2015

دلواپسانِ درباری / موشکافی موضعگیری دلواپسان در برابر توافق هسته‌ای – ۱

چون دستگاه تبلیغاتی اروپایی‌ها و البته بریتانیایی‌ها بسیار قوی است، خیلی از مردم دنیا فکر می‌کنند که شکست اصلی ناپلئون در واترلو و در سال ۱۸۱۵ رقم خورده است. (همانطوری که خیلی‌ها به نادرستی فکر می‌کنند آمریکا در نبرد نورماندی هیتلر را شکست داده است.)* درحالیکه تاریخ چیز دیگری به ما […]
21 , July , 2015

دلواپسانِ درباری / موشکافی موضعگیری دلواپسان در برابر توافق هسته‌ای – ۱

چون دستگاه تبلیغاتی اروپایی‌ها و البته بریتانیایی‌ها بسیار قوی است، خیلی از مردم دنیا فکر می‌کنند که شکست اصلی ناپلئون در واترلو و در سال ۱۸۱۵ رقم خورده است. (همانطوری که خیلی‌ها به نادرستی فکر می‌کنند آمریکا در نبرد نورماندی هیتلر را شکست داده است.)* درحالیکه تاریخ چیز دیگری به ما […]