05 , August , 2015

بچه‌های رحیمی، بچه‌های ما

در «جدایی نادر از سیمین» در صحنه‌ای در دادگاه، نادر به قاضی می‌گوید: «آقا من نمی‌خوام اصلا بحث به معلم و مدرسه و این چیزا کشیده بشه، اصلا برا بچم خوب نیست.» حجت، پدر نوزادی که در شکم مادر کشته شده درحالیکه به‌خشم آمده است داد می‌زند : «کثافت تو […]
05 , August , 2015

بچه‌های رحیمی، بچه‌های ما

در «جدایی نادر از سیمین» در صحنه‌ای در دادگاه، نادر به قاضی می‌گوید: «آقا من نمی‌خوام اصلا بحث به معلم و مدرسه و این چیزا کشیده بشه، اصلا برا بچم خوب نیست.» حجت، پدر نوزادی که در شکم مادر کشته شده درحالیکه به‌خشم آمده است داد می‌زند : «کثافت تو […]