03 , October , 2015

مدرسه و زندان | یادداشت حسین نورانی‌نژاد از زندان اوین به مناسب فصل مدرسه‌ها

این جا در زندان گاهی مجبور به اعتراف و درخواست عفو می شویم. لطفا کسی ژست قهرمان های سازش ناپذیر را نگیرد و نگوید چه کار بدی! آن زمان که من و شما به خاطر چند دقیقه تاخیر در رسیدن به آن صبحگاهی های نظامی به خط می شدیم، تا […]
03 , October , 2015

مدرسه و زندان | یادداشت حسین نورانی‌نژاد از زندان اوین به مناسب فصل مدرسه‌ها

این جا در زندان گاهی مجبور به اعتراف و درخواست عفو می شویم. لطفا کسی ژست قهرمان های سازش ناپذیر را نگیرد و نگوید چه کار بدی! آن زمان که من و شما به خاطر چند دقیقه تاخیر در رسیدن به آن صبحگاهی های نظامی به خط می شدیم، تا […]