24 , March , 2015

معرفی سایت: رمان۵۱ و یک گروهان نویسنده

۱- رمان۵۱ فقط یک سایت نیست؛ بلکه یک اتفاق است. تعداد زیادی رمان‌نویس گردهم آمده‌اند تا به‌قول خودشان : «حرفی اگر درباره‌ی رمان داریم، آشکارا بزنیم و شما را به مشارکت دعوت کنیم؛ شاید، شاید بتوانیم هوایی تازه باشیم در آلودگی هوای زمستان ۱۳۹۳.» همانطور که گفتم این تنها یک سایت […]
08 , March , 2015

وبلاگ؛ بازگشت همه به سوی اوست ( + بازاریابی برای بلاگـ ـردان)

خوابگردِ بزرگ بازی‌ای در جان اهل وبلاگ انداخت که وسوسه‌اش «آتشی در پیر و در برنا نهاد»؛ از همین رو بود که «مجمع دیوانگان» مرا به این بزم و بازی فراخواند.* *** ۱- من ۵ تا فرزند دارم. بزرگه‌اش «روح‌سـوار» است که بارِ درگیری‌های سیاسی و اجتماعی من را به دوش می‌کشد و […]
10 , February , 2015

معرفی دو سایت هنری و ادبی

۱ – مجله‌ی اینترنتی پله  «یک وب سایت تخصصی زیر نظر کانون پژوهشی-تجسمی “پلّه”، برای هنرهای تجسمی است که  تلاش می کند نوشته هایی که نویسندگان این حوزه در مطبوعات منتشر می کنند، باز نشر و برای هنرهای تجسمی تولید محتوا کند.» به نظر می‌رسد پله برونن‌دادِ یک جمع است که امیدوارم […]
24 , March , 2015

معرفی سایت: رمان۵۱ و یک گروهان نویسنده

۱- رمان۵۱ فقط یک سایت نیست؛ بلکه یک اتفاق است. تعداد زیادی رمان‌نویس گردهم آمده‌اند تا به‌قول خودشان : «حرفی اگر درباره‌ی رمان داریم، آشکارا بزنیم و شما را به مشارکت دعوت کنیم؛ شاید، شاید بتوانیم هوایی تازه باشیم در آلودگی هوای زمستان ۱۳۹۳.» همانطور که گفتم این تنها یک سایت […]
08 , March , 2015

وبلاگ؛ بازگشت همه به سوی اوست ( + بازاریابی برای بلاگـ ـردان)

خوابگردِ بزرگ بازی‌ای در جان اهل وبلاگ انداخت که وسوسه‌اش «آتشی در پیر و در برنا نهاد»؛ از همین رو بود که «مجمع دیوانگان» مرا به این بزم و بازی فراخواند.* *** ۱- من ۵ تا فرزند دارم. بزرگه‌اش «روح‌سـوار» است که بارِ درگیری‌های سیاسی و اجتماعی من را به دوش می‌کشد و […]
10 , February , 2015

معرفی دو سایت هنری و ادبی

۱ – مجله‌ی اینترنتی پله  «یک وب سایت تخصصی زیر نظر کانون پژوهشی-تجسمی “پلّه”، برای هنرهای تجسمی است که  تلاش می کند نوشته هایی که نویسندگان این حوزه در مطبوعات منتشر می کنند، باز نشر و برای هنرهای تجسمی تولید محتوا کند.» به نظر می‌رسد پله برونن‌دادِ یک جمع است که امیدوارم […]