چگونه نقطه ضعف اروپا میتواند به برگ برندۀ ایران تبدیل شود ؟