پیشنهاد جایگزین؛ «کارانداز» به جای «اپلیکیشن» ـ

خانواده‌ی ویرانگر؛ جایی که هایزنبرگ به تک‌تیرانداز آمریکایی می‌رسد
16 , March , 2015
معرفی سایت: رمان۵۱ و یک گروهان نویسنده
24 , March , 2015