چهار تجربه‌ی تلخ از سفرِ دوستان فرانسوی‌ام به ایران و دو نکته‌ی ارزشمند

#دلواپسیم میوه‌ی جنبش سبز است؛ چرا؟
08 , May , 2014
کدام کشورها نژادگراترین مردم را دارند؟ وضعیت ایران چگونه است؟
26 , May , 2014