فرم، محتوا، اتفاق؛ دیالکتیکِ هنر و سیاست نزد میرحسین / بخش نخست