چرا عملکرد شهرداری مشهد از شهرداری اصفهان موفق‌تر بوده است؟

مطمئن شدم که برای زندگی خارج از اکوسیستمِ بومیِ خودم زاده نشده‌ام / از شروین فکری
12 , September , 2013
تو برای کشورت می‌کشی و کشته می‌شی!
15 , September , 2013