مطمئن شدم که برای زندگی خارج از اکوسیستمِ بومیِ خودم زاده نشده‌ام / از شروین فکری

فرهنگِ لُنگ و لُنگی
06 , September , 2013
چرا عملکرد شهرداری مشهد از شهرداری اصفهان موفق‌تر بوده است؟
14 , September , 2013