آن لحظه‌ی نابِ انقلابِ درونی

تو برای کشورت می‌کشی و کشته می‌شی!
15 , September , 2013
ارزشِ نرمشِ قهرمانانه
18 , September , 2013