آيا “شعر” برهان قاطع است؟!

از چشمانت که فریب‌ناک | برگردان بخشی از شعر شارل بودلر
16 , August , 2013
فرهنگِ لُنگ و لُنگی
06 , September , 2013