چگونه آگاهی به زبان٬ جامعه را تغییر می‌دهد

حتی گالیور هم به کودکیِ ما رحم نکرد!
19 , July , 2013
آن جمله‌ای که از یادم رفته است
06 , August , 2013