برای ارزیابی اعراض‌ها رفته بودیم که…

مناظره نبود؛ نامزدها را بازجوییِ تحقیرآمیز کردند
01 , June , 2013
خوابِ روشنفکری
02 , June , 2013