حتی مشرکان مکه به عهدشان وفا کردند

از ۸۸ تا ۹۲ با خراسان و حومه ۱ – رییس ستاد شمایی! آره٬ خود شما
20 , May , 2013
آن متجاوز به امیدهای ما طمع بسته است – از ۸۸ تا ۹۲ با خراسان و حومه ۲
21 , May , 2013