جایی درس خواندم که خیلی‌ها پدر نداشتند

آن متجاوز به امیدهای ما طمع بسته است – از ۸۸ تا ۹۲ با خراسان و حومه ۲
21 , May , 2013
ما بـه سـفر نیـامده ایم؛ ما هجرت کرده ایم – رمان «وقـتی دلـی» ـنوشتۀ محمد حسن شهسواری – ۱۳۹۲
25 , May , 2013