آن متجاوز به امیدهای ما طمع بسته است – از ۸۸ تا ۹۲ با خراسان و حومه ۲

حتی مشرکان مکه به عهدشان وفا کردند
21 , May , 2013
جایی درس خواندم که خیلی‌ها پدر نداشتند
24 , May , 2013