آن متجاوز به امیدهای ما طمع بسته است – از ۸۸ تا ۹۲ با خراسان و حومه ۲