کاپیتان امریکا و هانا آرنت

حماسهء آذربایجان، سندِ زنده بودنِ یک جنبش
15 , August , 2012
وبلاگ؛ این رسانۀ «خود محور» ـ
11 , September , 2012