سوسن شریعتی دربارۀ پدرش می گوید

به این صحنه‌های زشت عادت نکنیم
23 , July , 2012
صف های اهدای خون، تظاهرات انسانی-اعتراضی است
14 , August , 2012