حماسهء آذربایجان، سندِ زنده بودنِ یک جنبش

صف های اهدای خون، تظاهرات انسانی-اعتراضی است
14 , August , 2012
کاپیتان امریکا و هانا آرنت
03 , September , 2012