هدف ورشکستگی نانوایی‌ها نیست. هدف نمایش اعتراض است