هيچ راه حل سياسی، بدون موسوی و کروبی، اخلاقی و عملی نيست