قدمِ نو رسیده ات

تُو رویِ من، آتش هم زیرِ خاکستر
28 , May , 2011
نادر و سیمین بر دیوار پاریس
07 , June , 2011