سیاست کدخدا ندارد؛ سیاست برای رعیت‌هاست

اون كسى كه آينده رو مىسازه
27 , May , 2011
تُو رویِ من، آتش هم زیرِ خاکستر
28 , May , 2011