اون كسى كه آينده رو مىسازه

ممد نبودی ببینی، میرحسین حصر گشته؛ خونِ یارانت …
24 , May , 2011
سیاست کدخدا ندارد؛ سیاست برای رعیت‌هاست
27 , May , 2011