دربارۀ دیگران- خارجیها رو دوباره بشناسیم

ces que je deteste
24 , March , 2011
کدوم دانشگاه؟ کدوم شکاف؟ کدوم وحدت؟
29 , March , 2011