گزارش تصویری از تظاهرات تونسی در پاریس

ما در حصر بودیم و او آزاد
19 , December , 2010
ساندویچ با طعم انقلاب تونس
17 , January , 2011