روایت عاشق شدنِ «دکتر شریعتی» در واقعۀ ۱۶ آذر ۳۲

چطور دوستش دارم!؟
21 , November , 2010
ما در حصر بودیم و او آزاد
19 , December , 2010