چطور دوستش دارم!؟

کجایی پس رفیق!؟
18 , November , 2010
روایت عاشق شدنِ «دکتر شریعتی» در واقعۀ ۱۶ آذر ۳۲
10 , December , 2010