سه سال پیش، پارسال رو پیش بینی کردم

قرآن برای زندانی یا زندانبان؟
10 , August , 2010
آنگاه که سیمرغ برآید
20 , August , 2010