پرچم را هم پس گرفتیم

امشب چه حالی داری آقای تاجیک!؟
09 , February , 2010
سیزده بدر؛ با یادگار داریوش
02 , April , 2010