شب, سکوت, پاریس

ترور کروبی خنثی شد
27 , January , 2010
امشب چه حالی داری آقای تاجیک!؟
09 , February , 2010