امشب چه حالی داری آقای تاجیک!؟

شب, سکوت, پاریس
05 , February , 2010
پرچم را هم پس گرفتیم
21 , February , 2010